Reakce Městského úřadu na podněty OsV Kaňk

2024

2023

2021

květen 2021: Dle informací TO MÚ dojde v sobotu 15.5. (za příznivých klimatických podmínek) běhen dne k instalaci nového rozvaděče veřejného osvětlení. Doba jeho spínání a vypínání se může lišit od současného stavu. Buďme prosím trpěliví a vyčkejme případného „vyladění“.

květen 2021: Na absenci statistiky průjezdů vozidel přes Kaňk za březen 2021 byl 5.5.2021 dotázán p. Vepřek (TO MěÚ), který u provozovatele okamžitého měřiče rychlosti zjednal ihned nápravu. Údaje za březen byly zveřejněny 6.5.2021 a doplněny do tabulky zpracovávané OsV. V březnu projelo přes Kaňk relativně  málo vozidel (140.765), zato nejvíce nákladních vozidel a souprav (21.883), v průměru 706/den!! Údaj, že nedošlo k žádnému překročení rychlosti nám připadá nevěrohodný. V dubnu bylo zařízení od 8.4. do 25.4.2021 vždy v odpoledních hodinách mimo provoz, statistika průjezdů tedy není zcela přesná. Přesto, že je uváděn celkový počet vozidel pouze 129.463, k velkému poklesu průjezdů nákladních vozidel a souprav i přes zkreslení nedošlo. Těchto vozidel je uváděno 19.318, tj. v průměru 644/den. Statistiku lze dohledat v sekci Dokumenty – Průjezd vozidel Kaňkem.

květen 2021:  Ke dni 2.5.2021 není ještě provozovatelem zveřejněn denní průjezd vozidel přes Kaňk za březen 2021. Z tohoto důvodu nemůže být průjezd vozidel za uvedený měsíc vyhodnocen. Průjezd vozidel přes Kaňk za měsíc březen 2021 bude i po zveřejnění značně zkreslen. Od 8.3.2021 do 25.3.2021 vč. byl měřič okamžité rychlosti v odpoledních hodinách obousměrně mimo provoz. Nefunkční interval se stále zvětšoval od cca 14:00 do 18:00 hod. až po interval od 12:00 do 20:00 hod. Od 26.4.2021 je měřič opět plně funkční.

Téměř ve stejných dnech jako byla provedena instalace zrcadla u kostela sv. Vavřince byl dopravní značkou “Dej přednost v jízdě” osazen výjezd z místní komunikace od č.p. 77 (u kostela sv. Vavřince, pod kontejnery) na komunikaci Kaňk – Libenice. Značku instalovaly TS na žádost OsV směřovanou p. Vepřkovi (TO MěÚ).Důvodem byla “teoretická” možnost, že řidič při výjezdu na komunikaci k Libenicím bude předpokládat, že platí přednost vozidel přijíždějících zprava a proto nebude brát zřetel na vozidla jedoucí zleva, tj. od Libenic, jejíž řidiči předpokládají, že jedou po hlavní komunikaci. Nově je i toto dopravní značení upraveno příslušnou značkou. Protože se tato kolizní situace skutečně stala, naštěstí bez střetu vozidel, požádal OsV o úpravu dopravním značením.

duben 2021: Aktuální informace k veřejnému osvětlení: “Dle informace od paní Marhanové TO MěÚ z 23.4.2021 je rozvaděč pro veřejné osvětlení na Kaňk vystrojen a připraven k výměně. Organizace ČEZ potvrdila termín přepojení v průběhu 2. týdnu května, přesné datum sdělí. Jakmile ČEZ provede svá opatření, bude výměna hotova během jednoho dne.”

duben 2021: Instalace zrcadla do zatáčky u kostela sv. Vavřince byla provedena Technickými službami dne 20.4.2021. Věříme, že zrcadlo přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto špatně přehledném úseku. OsV děkuje Technickým službám a p. Vepřkovi z TO MěÚ za vyřešení.

duben 2021: Technické oddělení MěÚ: “Dne 8.4. byla odeslána objednávka realizační firmě na modernizaci rozvaděče veřejného osvětlení pro Kaňk. Vlastní příprava skříně, její vybavení a výměna není až tak časově náročná. Termínově je však výměna závislá na ČEZu, protože se jedná o zásah do odběrného místa. Záleží tady na stanovení termínu ze strany ČEZu.” OsV Kaňk děkuje za řešení veřejného osvětlení na Kaňku.

březen 2021: Pro vyřešení úniku odpadních vod z čerpací stanice u kostela byla dne 8.9.2020 provedena kouřová zkouška splaškové kanalizace. U třinácti nemovitostí bylo zjištěno neoprávněné napojení dešťové kanalizace na splaškovou. Majitelům nemovitostí odeslal stavební úřad výzvy ke zjednání nápravy vč. fotodokumentace a mapové přílohy zjištěného napojení každého konkrétního čísla popisného. Ke 4.3.2021 všichni vlastníci třinácti nemovitostí povinnost splnili. OsV děkuje a věří, že tím je problém s úniky odpadních vod z čerpací stanice vyřešen.

únor 2021: Informace k veřejnému osvětlení: Astronomické hodiny, které v současné době řídí spínání VO na Kaňku, nereagují bez fyzického zásahu TS na roční období. Soumrakový spínač byl také vyzkoušen, byl umístěn na RVO, který je bohužel stíněn stromy. Na dálkové ovládání a sjednocení režimu VO chce MěÚ postupně přejít na celém území města. Tato technologie neumožňuje pouze řízení režimu vypínání a zapínání, ale umožňuje dálkovou kontrolu funkčnosti osvětlení, nahlašuje výpadky, poruchy a pod. Má i řadu výhod i pro provozovatele a vlastníka VO (např. úspora za jističe, dálkové odečty….) Pokud dojde i k osazení řídících prvků na jednotlivá světlená místa, což se děje již u nových staveb (cyklostezka Vrchlice, Masarykova ulice), může provozovatel v lokalitách s menším provozem v noci tlumit jas svítidel a využívat dalších výhod moderního veřejného osvětlení. Možná se toto někomu zdá zbytečné, ale tento postup modernizace VO je v Kutné Hoře již dávno schválen. Vzhledem k finanční náročnosti je realizován postupně. Další “inteligentní” rozvaděč by tedy měl být umístěn během jarních měsíců na Kaňk, daleko dříve než v ostatních částech města. Nyní záleží na zastupitelstvu města.

únor 2021: Instalace zrcadla v křižovatce u kostela sv. Vavřince bude realizována prostřednictvím Technických služeb na základě příhodných klimatických podmínek a časových možností. Materiál je již pořízen.

únor 2021: Na základě požadavku obyvatel ze září 2020 (viz zápis z jednání OsV 29.9.2020 a další) a proběhlých jednání s MÚ bude zahájena po souhlasu ČEZu (v ochranném pásmu kabelu) stavba chodníku z ulice s navrženým názvem Nad Vinicí k silnici KaňkSedlec. Předpoklad je v průběhu II. čtvrtletí.

K datu 2. února 2021: Zhášení veřejného osvětlení (VO) na Kaňku – viz zápis z jednání OsV dne 12.12.2020. K zhášení VO dochází na Kaňku ještě za tmy, způsob zhášení ve městě není jednotný, na Kaňku se řídí astronomickými hodinami. Jaké je řešení? – odpověď paní Marhanové z TO: Jediným řešením je výměna stávajícího rozvaděče VO za nový, “inteligentní”, který dovoluje dálkové řízení VO. Obdobné jsou instalovány na sídlišti Šipší. Nyní TO požádalo o navýšení položky VO optimalizace (investice), ze které by byl pořízen nový rozvaděč právě na Kaňk. O navýšení bude rozhodovat ZM v březnu, jedná se o částku cca 200.000,- Kč vč. DPH. (Poznámka:  O přidělení financí bude samozřejmě usilovat i OsV)

K datu 1. února 2021: Na základě požadavku OsV došlo k jednání mezi OsV a TO MěÚ o umístění zrcadla ke kostelu tak, aby řidiči měli lepší výhled do zatáčky a nevznikaly kolizní situace mezi vozidly, příp. i s chodci. Situace byla dne 21.1.2021 prověřena na místě a pracovník TO uznal oprávněnost požadavku. Po získání potřebných povolení a nákupu materiálu dojde k instalaci zrcadla. Předpoklad – počátek II. čtvrtletí.

K datu 1. února 2021: Na základě podnětu OsV (viz zápis z jednání OsV dne 12.12.2020) a požadavku obyvatel městské části Třešňovka požádá TO MěÚ příslušné úřady (DI PČR a KSÚS ) o povolení umístění dopravní značky omezující rychlost na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Lorec. Tato žádost byla podána již v roce 2019, byla však zamítnuta.

K datu 1. února 2021: Stavba chodníku z ulice s navrženým názvem Nad Vinicí k silnici Kaňk – Sedlec bude zahájena po souhlasu ČEZu (stavba bude probíhat v ochranném pásmu kabelu). Předpoklad je v průběhu II. čtvrtletí. Podnět řešil OsV na základě požadavku obyvatel ze září 2020 (viz zápis z jednání OsV 29.9.2020 a další).