Hodnocení činnosti OsV Kaňk za rok 2023

            V roce 2023 OsV Kaňk pracoval v počtu 7 členů a sešel se na čtyřech jednáních.

            1) Za největší úspěch považujeme vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká s následným vydáním stavebního povolení v listopadu 2023. Termín plnění byl několikrát RM projektové organizaci prodlužován, po 18 měsících od původně stanoveného termínu bylo nakonec vydání stavebního povolení dosaženo. Na nedodržování stanovených termínů a na průtahy s vypracováním projektové dokumentace pravidelně OsV poukazoval a upozorňoval vedení města a opakovaně žádal o nápravu. Vydané stavební povolení zahrnuje stavební úpravy komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká spočívající v opravě komunikací, vybudování parkovacích stání, výměně veřejného osvětlení a odvodnění komunikací. Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na 22 milionů Kč. V rozpočtu města na rok 2024 schváleném ZM dne 12.12.2023 je vyčleněno na rekonstrukci těchto komunikací částka 11 milionů Kč. V r. 2024 je tedy plánovaná rekonstrukce ½ celého úseku. Nyní by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud by byl vybraný dodavatel schopen provést rekonstrukci v celém rozsahu v r. 2024, budou dle ústního vyjádření p. starosty hledány finanční prostředky na rekonstrukci celého úseku.

            2) Dalším úspěchem je pro OsV vybudování veřejného osvětlení z ulice Libenická na okraj hřiště TJ Sokol Kaňk. Jedná se o podnět OsV z r. 2022 podaný na žádost TJ Sokol. Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků hřiště především na podzim a v zimě, kdy je krátký den.

            3) Svůj podíl na vybudování místa pro přecházení z ulice Hrušňová do sídliště Šipší přes ulici Kaňkovskou s omezením rychlosti vozidel v tomto úseku má i OsV Kaňk. Od r. 2019 se OsV snažil o omezení rychlosti v úseku Kaňk – Kutná Hora Hlouška, silnice III. tř. č. III/03321 z 90 kh/hod. na 70 km/hod. Důvodem bylo nejen zvýšení bezpečnosti chodců na chodníku do (z) Kutné Hory, ale především umožnit bezpečný přechod chodců, hlavně školních dětí, z místní části Třešňovka do sídliště Šipší. Nezanedbatelným argumentem bylo i zvýšení bezpečnosti na křižovatce ulic Hrušňová – Kaňkovská, kde vznikaly nebezpečné situace. Od r. 2019 byly podány celkem 4 žádosti o snížení rychlosti vč. výpočtů rozhledových trojúhelníků. Všechny byly DI PČR zamítnuty. Shoda byla nakonec nalezena nad „kompromisním“ řešením, kterým je vybudování místa pro přecházení z ulice Hrušňová. Postupně je před ním rychlost snížena z 90 km/hod. na 70 km/hod a dále na 50 km/hod.

            4) OsV se opakovaně snaží přesvědčit vedení města o opravu a následné využití budovy bývalé radnice, která je v havarijním stavu. Toto téma bylo i jedním z bodů jednání zástupců OsV s vedením města dne 19.7.2023. Především bylo žádáno o prověření možnosti zřízení obchodu v prostorách po uzavřené pobočce pošty. Prostory však pošta zcela opustí a předá až k 1.1.2024. Vedení města přislíbilo projednat pronájem budovy s Křesťanským společenstvím s jeho případnou finanční spoluúčastí na rekonstrukci budovy zohledněnou v nájmu. Je jednáno i se zájemcem o provozování obchodu. Křesťanské společenství pronájem odmítlo, jednání s dalšími oslovenými je zatím bez konkrétního výsledku. Pokud však nebude jasný a trvalý způsob využití budovy, město nepřistoupí k rekonstrukci budovy řádově za několik milionů korun.

            5) Rovněž dosud nedošlo k opravě kamenné zdi u bývalé radnice směrem do ulice Za poštou, která je dlouhodobě v havarijním stavu a hrozí její zřícení (podnět OsV z 19.9.2022). Vyjádření Odboru památkové péče: „Ohradní zeď u bývalé radnice č.p. 1 na Kaňku je vyjmenovanou kulturní památkou a tak k ní musíme přistupovat. Rozhodnutí a mechanismus není jednoduchá záležitost. Na oddělení památkové péče postupně připravujeme její opravu, došlo k obhlídce zdi, zhodnocení jejího poškození odborníkem, bude se připravovat projekt na opravu, je nutné vypracovat závěrečné stanovisko na její opravu. V neposlední řadě je třeba nalézt finanční prostředky na její opravu! Na obnovu tohoto úseku zdi není možné čerpat z žádného dotačního titulu.“

               6) OsV byl na svém jednání dne 20.9.2023 informován panem starostou o plánované výstavbě rodinných domků v lokalitě nad hřištěm: Město získá od soukromého investora do svého vlastnictví pozemek u hřiště, který je v současnosti využíván TJ Sokol Kaňk, ale není ve vlastnictví Města. Tento pozemek bude vyjmut z plánované výstavby a Město přes něho zajistí nový vodovodní řad ke hřišti. Současný vodovodní řad vede přes budoucí stavební parcely bez věcného břemene. Dále Město na své náklady opraví komunikaci ke hřišti (pokračování ulice Vavřinecká) a opraví cestu pro pěší z této komunikace na hřiště.

Bylo diskutováno o dopravě stavebního materiálu na stavbu RD v souvislosti s tonáží vozidel a poddolovaným územím. V současné době není tonáž vozidel v této oblasti omezena. OsV doporučuje Městu vzít v úvahu závěrečnou zprávu „Zabezpečení SDD Kaňk – propad na p.č. 619/1 (č.o.2752) v k.ú. Kaňk“ vypracovanou Palivovým kombinátem Ústí ze 7/2019, bod 7.1 „Závěry a doporučení“. Tato zpráva byla Městu předána po ukončení sanačních prací výše uvedeného propadu. Zároveň OsV doporučuje přistupovat k povolování staveb na Kaňku s ohledem na historickou důlní zátěž a dopravní situaci této lokality.

Do vlastního stavebního řízení nemůže Město zasahovat. Veškeré případné střety zájmů a ochrana právem chráněných zájmů budou řešena mezi účastníky řízení v rámci řízení o stavební povolení.

Dále p. starosta informoval o plánované výstavbě RD v prostoru tvořeném „trojúhelníkem“ ulic Kolínská a Vyhnánov. K této výstavbě se vyjadřoval městský architekt.

            7) Na žádosti obyvatel je žádáno o autobusové spojení Kaňku s Kutnou Horou (příp. i s Kolínem) o víkendech. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům, které dodavatel za toto rozšíření služeb požaduje, bude po jejich upřesnění rozhodovat o autobusovém spojení o víkendech zastupitelstvo města pravděpodobně v I. čtvrtletí r. 2024.

            8) Dále se jednalo o „drobnější“ podněty a činnost OsV:

– byl pokácen strom u budovy bývalé radnice

– od požadavku na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na nedokončené komunikace v lokalitě pod kostelem bylo upuštěno. V dohledné době není jejich dokončení plánováno, dokumentace by nyní nebyla využita. Prioritou je rekonstrukce ulic Ke Gruntě a Vavřinecká.

– OsV vydal stanovisko k projednávání záměru „Obchvat Kutné Hory“.

– došlo k odstranění nánosů kameniva v ulici Vavřinecká před č.p. 332. Hlavním důvodem byla nehoda chlapce na kole s nepříjemným úrazem. Toto odstraňování je nutno provádět pravidelně, především po deštích.

– před zimním obdobím byla provedena oprava nejvíce poškozené části ulice Vavřinecká.

– v obnovení vodní plochy (rybníčku) na pozemku p.č. 240 (u radnice) není žádný posun.

– státní vlajka byla pravidelně vyvěšována u příležitosti všech státních svátků. V Den válečných veteránů 11.11.2023 bylo organizováno krátké pietní setkání u památníku padlých před budovou bývalé radnice spojené se zapálením svíček a položením květin.

– obyvatelé Kaňku byli pravidelně informováni o výdeji nádob na plast a papír a o průjezdu vozidel přes Kaňk.

– OsV podporoval komunitní akce pořádané TJ Sokol Kaňk, OsV bude podporovat i další akce vč. akcí pořádaných i jinými organizátory v r. 2024

– postupně je opravován chodník v ulici Kolínská.

– v řešení jsou podněty z 15.11.2023 na prověření uložení stavebního odpadu na pozemcích p.č. 678/1, p.č. 677 a p.č. 667 (směr Libenice), oprava příjezdové cesty k domu č.p. 127 v ulici Kolínská, prověření možnosti úpravy pozemku p.č. 479/1 u kaple Jana Křtitele na výjezdu z Kaňku a úprava památníku hornických bouří (Kalvárie) vč. prostranství.

            OsV Kaňk děkuje vedení města a odborům MěÚ za spolupráci a pochopení při řešení podnětů. Dále OsV děkuje obyvatelům Kaňku za pochopení a podporu v činnosti a předávané podněty k řešení.

V Kaňku 21.12.2023

                                                                                              Sestavil: Ing. Max Kubát

                                                                                                               předseda OsV       

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment