Category: Nezařazené

Statistika průjezdu nákladních vozidel a souprav Kaňkem v letech 2019-2023 – grafická podoba

Osadní výbor Kaňk se dlouhodobě zabývá statistikou průjezdu nákladních vozidel a soupravprojíždějících Kaňkem. Přehled údajů jsme zpracovali do přehledných grafů. Níže k nimuvádíme krátký komentář. Komentář ke grafům:Z obou grafů vyplývá, že v letech 2019 a 2020 byl počet nákladních vozidel a souprav,které přejely přes Kaňk, téměř stejný.V únoru roku 2021 bylo zaznamenáno dramatické zvýšení počtu nákladních vozidel asouprav projíždějících...

Předpoklad práce OsV Kaňk a výhled na rok 2024

            Prioritou OsV vždy byly, jsou a budou komunikace, jejich oprava a rekonstrukce. Ne vždy však byla snaha OsV v této oblasti úspěšná. I přes dílčí úspěchy se stav komunikací rok od roku zhoršuje, občasné provizorní opravy jsou „pomalejší“ než zhoršování stavu. OsV se bude o opravy samozřejmě snažit, ale zrovna tak samozřejmě bude sledovat i řešení problémů a podnětů z roku...

Hodnocení činnosti OsV Kaňk za rok 2023

            V roce 2023 OsV Kaňk pracoval v počtu 7 členů a sešel se na čtyřech jednáních.             1) Za největší úspěch považujeme vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na rekonstrukci ulic Ke Gruntě a Vavřinecká s následným vydáním stavebního povolení v listopadu 2023. Termín plnění byl několikrát RM projektové organizaci prodlužován, po 18 měsících od původně stanoveného termínu bylo nakonec vydání...

Úprava víkendových jízdních řádů veřejné hromadné dopravy (VHD) na Kaňku

Na základě podnětů obyvatel oslovil OsV Kaňk přímo koordinátora VHD pana Fedoroviče a požadavek na prověření možnosti zajíždění MHD o víkendech na Kaňk uvedl i v zápise z jednání 20.9.2023. O výsledku jednání koordinátora informovala OsV Bc. Kateřina Gygalová, vedoucí odboru dopravy MěÚ 9.11.2023.  Koordinátor připravil návrhy jízdních řádů umožňujících obsluhu Kaňku i Karlova  během víkendu a to linkou 805.Tato linka zároveň...

Aktuální vyjádření vedení Města k rekonstrukci silnic na Kaňku

Aktuální informace k projektové dokumentaci na rekonstrukci komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká Dne 1.9.2023 opět vznesen dotaz, zda již bylo vydáno stavební povolení a byl tak splněn termín plnění, který byl rozhodnutím RM č. R/727/23 z 28.6.20232 prodloužen do 31.8.2023. Odpověď od ing. Králika přišla prakticky okamžitě. Cituji: „Ač to bude znít neuvěřitelně tak až při procesu stavebního povolení se vyjádřila negativně...

AKTUALIZACE INFORMACÍ k 21.8.2023

AKTUALIZOVANÁ INFORMACEMísto pro přecházení v Kaňkovské ulici(křižovatka ulic Kaňkovská a Hrušňová)K 15.8.2023 ještě nebyla podepsána smlouva na realizaci místa pro přecházení mezi TSa Městem Kutná Hora. Dosavadní nepodepsání však není na závadu, důležité je rozhodnutí RMo jejím uzavření a zajištění financování.V současné době je zajišťováno DIO = dopravně inženýrské opatření. To je nutnépředevším proto, že práce budou realizovány v těsné...

Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Hlouška, silnice č.
III/03321 (ulice Kaňkovská)- vytvoření místa pro přecházení

OSADNÍ VÝBOR KAŇK Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Hlouška, silnice č. III/03321 (ulice Kaňkovská) Usnesením Rady města (RM) č. R/780/23 ze dne 19.7.2023 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Technické služby na realizaci místa pro přecházení Kaňkovská za nabídnutou cenu 401.441,- Kč vč. DPH (331.769,- Kč bez DPH). Vzpomene si dnes ještě někdo, především...

Podrobnější informace ze zápis OsV ze dne 13.6.2023

Informace pro obyvatele 1.      Výdej nádob na plast a papír domácnostem, třídění odpadů Výdejní termín byl ve středu 7.6.2023   od 13:00 do 16:00 hod. Další výdejní termín bude v září 2023. Po vyhlášení přesného data budeme informovat. Místo výdeje: areál bývalé „Cihelny“, ulice Cihlářská (za nabíjecí stanicí pro autobusy). Místo výdeje bude označeno cedulemi. K výdeji je nutno předložit občanský průkaz nebo...

Komentář OsV Kaňk k projednávanému záměru výstavby obchvatu Kutné Hory ze den 6.4.2023

OSADNÍ VÝBOR KAŇK —————————————————————————————————- Veřejné projednávání záměru obchvat Kutné Hory dne 6.4.2023 (Stručný popis prezentace záměru a diskuze vč. vlastních úvah a komentářů) 1) Území vyčleněné pro příp. obchvat je zatím jen územní rezerva. V této fázi se jedná o prověření, zda bude území jako rezerva ponecháno, resp. zda v budoucnu bude výstavba obchvatu realizována. Pokud bude stavba obchvatu obyvateli, především dotčených...

Hodnocení činnosti OsV Kaňk za rok 2022

Osadní výbor Kaňk ———————————————- Hodnocení činnosti Osadního výboru Kaňk za rok 2022 – část 1. Vážení spoluobčané,             předkládáme Vám k posouzení hodnocení činnosti OsV Kaňk za rok 2022. Protože některé podněty a řešené problémy byly poměrně složité a přesahovaly období roku 2022, jedná se o poměrně obsáhlý dokument. Z tohoto důvodu je hodnocení rozděleno na dvě části.             Nejpalčivějším...