Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Hlouška, silnice č.
III/03321 (ulice Kaňkovská)- vytvoření místa pro přecházení

OSADNÍ VÝBOR KAŇK

Omezení rychlosti na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Hlouška, silnice č. III/03321 (ulice Kaňkovská)

Usnesením Rady města (RM) č. R/780/23 ze dne 19.7.2023 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Technické služby na realizaci místa pro přecházení Kaňkovská za nabídnutou cenu 401.441,- Kč vč. DPH (331.769,- Kč bez DPH).

Vzpomene si dnes ještě někdo, především na MěÚ, na dlouholetou snahu OsV Kaňk o snížení rychlosti v tomto nebezpečném úseku? Při realizaci místa pro přecházení musí ke snížení rychlosti dojít. Myslím, že zásluhy si připíše radnice.

Takže rekapitulace pro připomenutí:

O snížení rychlosti žádal OsV opakovaně od roku 2019. Město tuto snahu aktivně podporovalo a prosazovalo, především p. Vepřek z TO MěÚ a dopravní komise (OsV v ní měl zástupce). Rozhodnutí ale vždy záleželo na správci komunikace (Krajský úřad), který se řídil rozhodnutím DI PČR. Dopravní inspektorát však všechny žádosti vždy zamítl. Vlastní žádosti vždy samozřejmě posílalo město (TO MěÚ), OsV k žádostem dodával podklady a argumenty. Snaha o omezení rychlosti ze strany OsV byla z důvodů

– zvýšení bezpečnosti chodců na chodníku do Kutné Hory

– zvýšení bezpečnosti na křižovatce Kaňkovské ulice s ulicí Hrušňovou, kterou na rozdíl od občanů považoval DI PČR za přehlednou a bezpečnou

– zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Kaňkovská především obyvateli Třešňovky vč. dětí přes zahrádkářskou kolonii do sídliště Šipší

Od roku 2019 byly podány celkem čtyři žádosti o snížení rychlosti z 90 km/hod. na 70 km/hod. ve výše uvedeném úseku. Poslední z nich v lednu r. 2022, do které OsV dodal výpočet rozhledových poměrů dle rozhledových trojúhelníků. Všechny žádosti DI PČR zamítl. Důvody zamítnutí byly vždy prakticky totožné a byly ve stručnosti následující:

Místo je dostatečně přehledné, nejedná se o zastavěné území, chodci i řidiči musí dodržovat pravidla silničního provozu a být k sobě ohleduplní.

Poslední možností bylo vybudování přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení, což bylo předběžně s DI PČR projednáno, ale i s tím musí DI PČR vyslovit souhlas. Město proto zadalo vypracování studie. S přechodem pro chodce DI PČR nesouhlasil, místo pro přecházení nakonec asi souhlas získalo (poslední informace již OsV nemá). Přebíráme proto údaje ze zmíněné studie a vyjádření DI PČR k této studii:

Pro umístění přechodu či místa pro přecházení jsou (kromě jiných) dvě zásadní podmínky:

1) Dovolená rychlost na komunikaci smí být nejvýše 50 km/hod.

2) Musí být splněny požadavky na rozhled: rozlišitelnost přechodu pro řidiče 100 m a výhled a čekajícího chodce na nástupní ploše 50 m

            Umístění  navrženého přechodu (místa pro přecházení) je těsně u křižovatky s Hrušňovou ulicí. Na jedné straně silnice je stávající chodník a z druhé strany bude pro napojení na cestu do zahrádek nutno vybudovat krátký chodník v délce cca  21 m.

            Celá stavba se nachází na pozemku p.č. 4522/2 ve vlastnictví Středočeského kraje (právo hospodaření KSÚS). Šířka přechodu (místa pro přecházení) bude 3 m, šířka chodníku min. 1,5 m. Způsob provedení, dopravní značení a příp. nasvícení bude řešit podrobná projektová dokumentace.

K této studii se vyjadřoval DI PČR 16.8.2022, č.j. KRPS-173606-4/ČJ-2022-010506-ZZ:

            PČR DI Kutná Hora preferuje vybudování místa pro přecházení oproti přechodu pro chodce za účelem zvýšení bezpečnosti chodců v místě, kde pěší trasa z lokality Třešňovka do sídliště Šipší a dále do nákupní zóny křižuje silnici III/03321 (ulice Kaňkovská). Podmínkou vybudování místa pro přecházení je, že bude vybudován chodník i na druhé straně komunikace a úpravy pro zajištění pohybu zrakově postižených osob. Jak je uvedeno ve studii, tak lze místo pro přecházení vybudovat pokud nejvyšší dovolená rychlost na komunikaci bude maximálně 50 km. Posunutí dopravních značek „Obec“ a „Konec obce“ PČR DI odmítá. Z obou stran místa pro přecházení bude rychlost postupně snížena pomocí dopravních značek na 70 km/hod. (160 m od místa pro přecházení) a poté na 50 km/hod. (60 m od místa pro přecházení).

Pokud OsV získá bližší informace o stavbě, budeme informovat.

3.8.2023                                                                                Sestavil: Ing. Max Kubát

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment