Podrobnější informace ze zápis OsV ze dne 13.6.2023

Informace pro obyvatele

1.      Výdej nádob na plast a papír domácnostem, třídění odpadů

Výdejní termín byl ve středu 7.6.2023   od 13:00 do 16:00 hod. Další výdejní termín bude v září 2023. Po vyhlášení přesného data budeme informovat.

Místo výdeje: areál bývalé „Cihelny“, ulice Cihlářská (za nabíjecí stanicí pro autobusy). Místo výdeje bude označeno cedulemi. K výdeji je nutno předložit občanský průkaz nebo kopii listu vlastnictví příslušné nemovitosti. Žadatelem může být pouze poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tj. fyzická osoba přihlášení v obci nebo vlastník nemovité věci, která je umístěna na území obce Kutná Hora.

2.     Průjezd vozidel přes Kaňk

Data o průjezdu vozidel za březen a duben 2023 byla na  dopravním portále KÚ zveřejněna až počátkem června, data za květen o cca 10 dní později.

V březnu přejelo přes Kaňk celkem 220 758 všech vozidel v obou směrech. Z toho bylo 7 180 vozidel nákladních a souprav, tj. 232 těchto vozidel za den.

V dubnu přejelo přes Kaňk celkem 186 855 všech vozidel v obou směrech. Z toho bylo 6 005 vozidel nákladních a souprav, tj. 222 těchto vozidel za den.

V květnu přejelo přes Kaňk celkem 227 019 všech vozidel v obou směrech. Z toho bylo 8 098 vozidel nákladních a souprav, tj. 261 těchto vozidel za den.

Za období leden až květen 2023 přejelo obousměrně přes Kaňk celkem 995 748 všech vozidel

(6. 820/den), z toho 31 761 nákladních vozidel a souprav (217/den).

3.    Setkání zástupců OsV s vedením města dne 24.4.2023

Zástupci OsV Kaňk se jednání z časových důvodů nezúčastnili. Z tohoto jednání byl OsV zaslán

– zápis z jednání, jehož součástí je návrh na vyúčtování případných nákladů spojených s komunitními akcemi

– návrh pravidel pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města vč. šablony pro zápisy.

Drobné připomínky k návrhu pravidel byly v řádném termínu zaslány na MěÚ.

4.    Vyvěšení vlajky ve dnech státních svátků

Ve dnech státních svátků 1. a 8.5. byla vyvěšena státní vlajka u památníků padlých u bývalé radnice.

5.    Posekání zeleně v ulici Libenická (revitalizovaná halda)

Na základě stížností obyvatelky z ulice Libenická podala dne  29.5.2023 Mgr. Červená podnět p. Šestákovi (TO MěÚ) na posekání náletů (především bodláčí) na revitalizované haldě. Nedopatřením byl posekán jiný pozemek. Specifikace pozemku byla 8.6.2023 upřesněna vč. elektronicky zaslanou mapou se zákresem předmětného území.. O požadavku byly informovány i TS. . Dle neověřených informací nejprve zjistí odpovědný pracovník na MěÚ, která Městská organizace odpovídá za stav tohoto pozemku, následně bude posekání provedeno.

6.    Odstranění nánosů kameniva v ulici Vavřinecká (před č.p. 332)

Podnět podávala Mgr. Červená dne 29.5.2023 p. Šestákovi TO. Hlavním důvodem byla ošklivá havárie neznámého chlapce na kole ve vrstvě kameniva. Způsobená zranění mu Mgr. Červená ošetřila.  Kamenivo bylo odstraněno ve 23. týdnu. Práce provedly TS s tím, že při deštích dochází ke splavování kameniva z výše položených částí komunikací. TS přislíbily častější kontrolu po deštích a odklízení kameniva. OsV děkuje p. Šestákovi a pracovníkům TS.

Poznámka OsV: Splavování kameniva po deštích je důsledek dlouhodobě zanedbaných oprav a rekonstrukcí povrchů komunikací a absence dešťové kanalizace. I přes dlouhodobou snahu OsV o nápravu ke zlepšení stavu komunikací nedochází.

7.   Obchvat Kutné Hory

V případě dalších jednání o obchvatu žádá OsV Kaňk o přizvání k jednání.

8.    Plánované uzavření pošty, prověření možnosti zřízení obchodu

Vzhledem k plánovanému uzavření provozovny Pošty v budově bývalé radnice Kaňk č.p. 1 od 1. července 2023 žádá OsV Kaňk o prověření možnosti otevření obchodu v daných prostorách. Žádáme o prověření vzhledem k majetkovým závazkům, plnění hygienických norem vč. sociálního zázemí, stavu a vhodnosti elektroinstalace, vytápění apod. Zájem za strany obyvatel Kaňku o zřízení obchodu je stále značný. O provozovnu byl projeven v posledních týdnech zájem ze strany vietnamského obchodníka, kontakt má OsV k dispozici. Prosíme o sdělení, zda by případná finanční spoluúčast nájemce na zřízení obchodu byla kompenzována nízkým nebo symbolickým nájmem.

9.    Žádost o schůzku zástupců OsV Kaňk s vedením města

Prosíme pana starostu a další zástupce vedení města o jednání se zástupci OsV, předpokládaný termín září 2023. Prosíme se návrhy termínů. OsV chce především projednat stav komunikací a chodníků, jejich opravy, rekonstrukce, projektovou a finanční připravenost v návaznosti na vyjádření k petici ze dne 3.10.2019 pod zn.: MKH/090896/2019/04/AUD, které dle našeho názoru dosud nebylo naplněno. Dále možnost zřízení obchodu, obnovení vodní plochy a případné další aktuální problémy městské části Kaňk.

10.   Panuj Hoře! 2023

V letošním roce nepodal OsV Kaňk žádný návrh do projektu Panuj Hoře! Po dohodě s TJ Sokol Kaňk nechtěli členové OsV vytvářet konkurenční návrh a podpořili i pomocí sdílení informací návrh TJ Sokol Kaňk k obnově dětských herních prvků při hřišti TJ. Hlasování bylo možné do 3.6.2023. Výsledky zatím nebyly zveřejněné.

Za OsV: Ing. Max Kubát                                                      16.6.2023

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment