Předpoklad práce OsV Kaňk a výhled na rok 2024

            Prioritou OsV vždy byly, jsou a budou komunikace, jejich oprava a rekonstrukce. Ne vždy však byla snaha OsV v této oblasti úspěšná. I přes dílčí úspěchy se stav komunikací rok od roku zhoršuje, občasné provizorní opravy jsou „pomalejší“ než zhoršování stavu. OsV se bude o opravy samozřejmě snažit, ale zrovna tak samozřejmě bude sledovat i řešení problémů a podnětů z roku 2023 a dle možností do řešení aktivně vstupovat. Jedná se především o

– sledování vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce komunikací Ke Gruntě a Vavřinecká (polovina celého úseku dle schváleného rozpočtu na rok 2024). Kritéria výběrového řízení, termín odevzdání nabídek, termín realizace, reference vítězného dodavatel atd.

– vyvíjení snahy o alespoň základní opravu nejvíce poškozených komunikací především v oblasti „nad kostelem“.

– sledování jednání vedení města s případnými zájemci o využití budovy bývalé radnice. Prioritou OsV je zřízení obchodu v prostorách bývalé pobočky České pošty.

– sledování postupu Oddělení památkové péče v otázce opravy ohradní zdi u bývalé radnice (do ulice Za poštou), která je v havarijním stavu a hrozí její zřícení. Přitom se jedná o vyjmenovanou kulturní památku.

– zjišťování informací v rámci možností o jednotlivých krocích řízení vedoucího k výstavbě rodinných domků v lokalitě „nad hřištěm“. Především se pokoušet zjišťovat připomínky a závazná stanoviska dotčených účastníků řízení a vyvíjet snahu o co nejmenší zátěž současných obyvatel této lokality. Za prioritní považujeme brát ohled na havarijní stav předpokládaných příjezdových komunikací a skutečnost, že se jedná o poddolované území. OsV však není účastník řízení.

– pokračování snahy o splnění předběžného příslibu autobusového spojení Kaňku s Kutnou Horou o víkendech, o kterém bude zastupitelstvo města rozhodovat pravděpodobně v I. čtvrtletí roku 2024.

– prověření a sledování řešení podnětů z 15.11.2023 (uložení stavebního odpadu na pozemcích k Libenicím, opravu příjezdové cesty k č.p. 127 v ulici Kolínská, možnost úpravy pozemku u kaple sv. Jana Křtitele a úpravu památníku hornických bouří).

Další předpokládaná činnost OsV

– podpora komunitních akcí pořádaných organizacemi a spolky na Kaňku (propagace, finanční podpora)

– účast v participativním projektu Panuj Hoře!. Po dohodě s ostatními organizacemi a spolky buď podpořit jejich smysluplný projekt nebo podat projekt vlastní. Pro konečné rozhodnutí předpokládáme vyhlášení ankety.

– podílet se na organizaci případného společného jednání všech organizací a spolků působících na Kaňku za účelem vzájemné informovanosti o plánovaných akcích a aktivitách.

– dle možností informovat občany Kaňku s dostatečným předstihem o termínech jednání OsV, aby se mohli osobně jednání zúčastnit a přednést své připomínky a podněty.

– snažit se v rámci možností o řešení podnětů a připomínek od občanů.

– samozřejmostí bude informovanost o průjezdech automobilů přes Kaňk, vyvěšování státní vlajky u příležitosti státních svátků a organizace pietního setkání na Den válečných veteránů.

V Kaňku 22.12.2023

                                                                                              Sestavil: Ing. Max Kubát                                                                                                                     předseda OsV

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment