Ucelené informace z OsV od 1.1.2021 do 15.3.2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci, vládním opatřením a ochraně zdraví se dosud v roce 2021 neuskutečnilo osobní jednání členů OsV.

Případné podněty jsou s pracovníky MěÚ řešeny mailovou korespondencí, příp. telefonicky. Informace jsou pravidelně zveřejňovány na FB OsV a webových stránkách OsV. Pro širší a ucelenou informovanost občanů bylo vypracováno toto shrnutí a kromě webových stránek je určeno pro umístění do vitrín v papírové formě.

1) Umístění zrcadla ke kostelu sv. Vavřince

Na základě požadavku OsV došlo 28.1.2021 k jednání mezi OsV a TO MěÚ o umístění zrcadla ke kostelu sv. Vavřince tak, aby řidiči měli lepší výhled do zatáčky a nevznikaly kolizní situace mezi vozidly, příp. s chodci. Situace byla uvedeného dne proveřena na místě. P. Vepřek (TO MěÚ) uznal oprávněnost požadavku. K počátku března byl již materiál zakoupen. Instalace bude realizována prostřednictvím Technických služeb (TS) dle klimatických podmínek a časových možností TS.

2) Omezení rychlosti na 70 km/hod.

Na základě podnětu OsV (viz zápis z jednání OsV dne 12.12.2020) a požadavku obyvatel městské části Třešňovka podalo TO MěÚ žádost na  příslušné orgány (DI PČR a KSÚS) o povolení umístění dopravní značky omezující rychlost na 70 km/hod. v úseku Kaňk – Kutná Hora Lorec. Tato žádost byla podána již v roce 2019, byla však zamítnuta. V současné době záleží již jen na vyjádření DI PČR, kde je žádost podána. Pokud bude vyjádření kladné, předá je TO ihned na odbor dopravy k vydání rozhodnutí.

3) Stavba chodníku z ulice s navrženým názvem Nad Vinicí

Na základě žádosti obyvatel ulice s navrženým názvem Nad Vinicí ze září roku 2020 řešil OsV s TO MěÚ stavbu chodníku z této ulice k silnici č. III/03322 Kaňk – Sedlec. Projekt byl zpracován ke konci r. 2020. Komplikací je přítomnost kabelu v majetku společnosti ČEZ, v jehož ochranném pásmu má být stavba prováděna. Souhlas společnosti ČEZ již TO MěÚ získalo. Obsahuje řadu podmínek, které musí být při stavbě splněny. Stavbu budou realizovat TS za příznivějších klimatických podmínek. Výhodou by byla i příznivější epidemiologická situace.

4) Zhášení veřejného osvětlení (VO)

(Podnět obyvatel viz zápis z jednání OsV dne 12.12.2020).

Ke zhášení dochází ještě za tmy, kdy v ostatních částech města VO ještě svítí. Způsob zhášení VO  ve městě není  jednotný, na Kaňku se řídí astronomickými hodinami. Pokud je tedy např. zataženo, VO zhasne, i když je ještě tma.

O vysvětlení a návrh řešení byla požádána paní Marhanová (TO MěÚ). Dne 2.2.2021 sdělila, že jediným řešením je výměna stávajícího rozvaděče VO za nový, „inteligentní“ rozvaděč, který díky své technologii dovoluje dálkové řízení VO. Tyto rozvaděče jsou nainstalovány např. na sídlišti Šipší. Snaha paní Marhanové je každý rok získat finance, aby bylo možno rozvaděče postupně vyměnit. Po schválení rozpočtu na rok 2021 požádala tedy paní Marhanová o navýšení položky „VO optimalizace“, ze které by byl mj. pořízen nový rozvaděč právě na Kaňk. O těchto financích bude rozhodnuto na jednání ZM v březnu. Výměna rozvaděče představuje částku kolem 200.000,- Kč vč. DPH.

Uveřejnění této informace na FB a webových stránkách OsV vyvolalo diskuzi o účelnosti předpokládaných nákladů a zda by nebylo vhodnější zvolit podstatně levnější variantu, např. soumrakový spínač nebo fotobuňku. Na základě této diskuze byla paní Marhanová OsV dne 21.2.2021 požádána o doplňující informace. Z odpovědi paní Marhanové ze dne 22.2.2021 vyplývá:

Astronomické hodiny, které v současné době řídí spínání VO na Kaňku, nereagují bez fyzického zásahu TS na roční období. Soumrakový spínač byl také vyzkoušen, byl umístěn na rozvaděči VO, který se, bohužel, nachází pod stromy. Na dálkové ovládání a sjednocení režimu VO se má postupně přejít v celém městě. Tato technologie neumožňuje pouze řízení režimu vypínání a zapínání, ale umožňuje např. dálkovou kontrolu funkčnosti osvětlení, nahlašuje výpadky, poruchy atd. Tato technologie má řadu výhod i pro provozovatele a vlastníka VO (např. úspora na jističe, dálkové odečty…). Pokud dojde i k osazení řídících prvků na jednotlivá světlená místa (u nových staveb je již montováno – cyklostezka Vrchlice, Masarykova ulice), může provozovatel v lokalitách s menším provozem v noci tlumit jas svítidel a využívat dalších výhod moderního VO. Tento postup modernizace VO je v Kutné Hoře dávno schválen. Paní Marhanová vidí proto jako dobrou cestu, že by se podařilo umístit inteligentní rozvaděč na Kaňk během jarních měsíců, daleko dříve než v jiných částech města.

Na jednání ZM dne 17.3.2021 byla na optimalizaci VO schválena požadovaná částka, ve které je zahrnuto i zakoupení nového rozvaděče VO na Kaňk. Okamžitě bylo požádáno o cenovou nabídku. Po jejím obdržení a vyhodnocení bude rozvaděč objednán. Věříme, že výměna rozvaděče bude provedena v dohledné době.

OsV děkuje paní Marhanové za spolupráci.

5) Únik odpadních vod z čerpací stanice u kostela – kouřová zkouška

Vzhledem ke stálému úniku odpadních vod z čerpací stanice u kostela po větších dešťových srážkách prosadil OsV provedení kouřové zkoušky příslušné části splaškové kanalizace. Kouřová zkouška byla provedena 8.9.2020. Bylo při ní zjištěno 13 nemovitostí, které měly dešťovou kanalizaci neoprávněně napojenou na splaškovou kanalizaci. Stavební úřad všem vlastníkům nemovitostí rozeslal výzvy ke zjednání nápravy. Ke každé výzvě byla přiložena fotodokumentace a mapová příloha zjištěného neoprávněného napojení. Následnými průběžnými kontrolami bylo zjištěno, že ke dni 4.3.2021 povinnost splnili všichni vlastníci nemovitostí.

OsV děkuje VHS, stavebnímu úřadu i všem vlastníkům nemovitostí a věří, že tím je únik odpadních vod z čerpací stanice vyřešen.

6) Zveřejnění informace o pomoci města s registrací seniorů na očkování

Dne 14.1.2021 zveřejnil OsV v rámci svých možností na žádost MěÚ informaci o nabídce pomoci Města Kutná Hora seniorům starším 80 let s registrací na očkování proti covid-19.

7) Venkovní výstava k výročí 25 let od vstupu Kutné Hory na seznam UESCO

Dne 23.2.2021 se OsV dotázala paní Eva Novotná, Dačického dům, na možnost umístění venkovní výstavy, která se týká 25. výročí vstupu Kutné Hory na seznam UNESCO. Výstava byla již v průběhu minulého roku umístěna na několika místech Kutné Hory. Jedná se o pět panelů, vše zajišťuje Dačického dům.

OsV vyslovil s umístěním výstavy souhlas a navrhl umístit výstavu do prostoru před radnici. Termín umístění výstavy zatím nebyl určen.

8) Opravy poškozeného majetku

– autobusová zastávka vandalsky poničená na přelomu roku byla opravena počátkem března 2021

– dne 22.2.2021 byl OsV upozorněn p. Vepřek (TO MěÚ) na vyvrácenou dopravní značku na obvodu kruhového objezdu u Pašinky. Hned následující den byla značka opravena.

– téhož dne byl ve večerních hodinách poškozen odpadkový koš před č.p. 8 (bývalá fara). OsV oznámil poškození TS, které poškozený odpadkový koš vyměnily.

9) Žádost o pronájem nebytových prostor v bývalé radnici za účelem zřízení obchodu

OsV byl požádá panem I PHAM NGOC HAN, bytem Kutná Hora, pobyt v ČR 8 let o sepsání a zprostředkování žádosti na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1 (bývalá radnice) za účelem zřízení a provozování obchodu s potravinami. OsV se dosud marně snažil získat zájemce o tuto službu a v minulosti poptával možnost zásobování naší lokality pojízdnou prodejnou. Oslovení provozovatelé tuto službu vždy vzhledem k nízké rentabilitě odmítli.

OsV žádost sepsal a odeslal na MěÚ 25.2.2021. Žádost byla odůvodněna dlouholetou absencí obchodu se základními potravinami na Kaňku, která se výrazně negativně projevuje především v současné době. V období značně nepříznivé epidemiologické situace jsou senioři z Kaňku nuceni navštěvovat exponované supermarkety, protože nemají možnost nákupu základních potravin v místě bydliště. Mnozí z nich jsou z tohoto důvodu nuceni i častěji používat VHD, což sebou rovněž přináší zvýšené epidemiologické riziko.

OsV Kaňk i žadatel si jsou plně vědomi hygienických požadavků při pronájmu nebytových prostor i špatného technického stavu přízemí předmětné budovy. Přesto OsV žádal o pečlivé projednání a zvážení této žádosti a především hledání možností, jak žádosti kladně vyhovět a umožnit zřízení a otevření obchodu s potravinami na Kaňku.

Dne 19.3.2021 sdělila paní Jitka Gregorová z odboru správy majetku následující vyjádření: „Odbor správy majetku obdržel Váš požadavek týkající se pronájmu části nebytových prostor v budově bývalé radnice na Kaňku č.p. 1 za účelem obchodu s potravinami, k čemuž sdělujeme následující: Odbor správy majetku v nedávné době plánoval postupnou opravu prostorů v uvedeném objektu. Při prohlídce odbornými firmami byla doporučena celková rekonstrukce objektu, nedoporučují postupnou opravu vzhledem ke stavu prostorů a veškerých rozvodů. V závislosti na finančních možnostech města se bude jednat o rozsáhlou investiční akci. Váš požadavek jsme předložili na poradu vedení města, které se ztotožňuje s návrhem celkové rekonstrukce. Je nám líto, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu.“

OsV bude vyvíjet iniciativu k vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci v letošním roce a zařazení této akce do plánu investic na rok 2022. Výsledek je samozřejmě nejistý.

10) Statistika průjezdů vozidel přes Kaňk v únoru 2021

Průjezd vozidel přes Kaňk je sledován pravidelně již třetím rokem. Údaje jsou zjišťovány ze zařízení okamžitého měření rychlosti. K údajům ze zařízení úsekového měření rychlosti není volný přístup. Pro účel statistiky průjezdů vozidel není tento přístup potřebný.

V únoru přejelo přes Kaňk obousměrně celkem 163 156 všech vozidel, což je o 34 117 vozidel méně než v lednu. Je pravda, že únor je o tři dny kratší. V průměru přejelo v lednu přes Kaňk 6 165 vozidel/den, v únoru 5 827 vozidel/den, tj. o 338 vozidel méně.

Z celkového počtu vozidel v únoru bylo 15 187 nákladních vozidel a souprav, což je o 3 765 více než v lednu. I přes celkové podstatně menší množství vozidel v únoru se proti lednu zvýšil počet nákladních vozidel a souprav. V lednu přejelo přes Kaňk obousměrně v průměru 368 nákladních vozidel a souprav/den, v únoru 542/den, tj. o 174 nákladních vozidel a souprav denně více.

Překročení rychlosti je u okamžitého měřiče rychlosti sledováno pouze ve směru k zařízení, tj. směrem ke Skalce. Toto zařízení eviduje každé překročení rychlosti nad 50 km/hod. Dlouhodobě překračuje rychlost ve směru k zařízení v průměru 27 000 vozidel/měsíc (v lednu 2021 se jednalo o 25 280 vozidel). V únoru překročilo rychlost ve směru k zařízení pouze 2 243 vozidel, tj. necelá desetina proti lednu. Je jisté, že tento pokles je způsoben instalací úsekového měření rychlosti (v provozu od 29.1.2021), kdy na rozdíl od okamžitého měření hrozí řidičům za překročení rychlosti finanční postih. „Zklidnění“ dopravy je evidentní.

11) Projekt „Panuj Hoře!“

Panuj Hoře! je projekt participativního rozpočtu v Kutné Hoře. Cílem bylo zapojit veřejnost do rozhodování a vytvořit seznam projektových návrhů, které vymyslí představitelé široké veřejnosti z Kutné Hory. Projekty budou následně realizovány s tím, že financování zajišťuje městský úřad. Vyčleněno je jeden milion korun. Město tedy dalo svým občanům možnost podávat návrhy a následně si veřejně odhlasovat, na které z těchto návrhů budou finanční prostředky využity. Termín pro podání návrhů byl ukončen 15.1.2021. Na městskou část Kaňk bylo z celkové částky vyčleněno 130.000,- Kč.

Po zveřejnění záměru na FB OsV bylo z řad obyvatel navrhováno vylepšení dětského hřiště. Celkového zpracování projektu se ujala paní mgr. Červená, která do projektu zapracovala oplocení dětského hřiště, instalaci dvou nových herních prvků, opravu stávajících laviček, instalaci odpadkového koše a informační tabule. Dle rozpočtu zpracovaného rovněž mgr. Červenou by vynaložené finance neměly přesáhnout vyčleněných 130.000,- Kč. Projekt mgr. Červená podala v řádném termínu. V minulých dnech byla kontaktována zástupcem RM a v nejbližší době by se měla konat prezentace a představení projektu. Věříme, že projekt bude schválen a  navržené práce budou realizovány. OsV děkuje paní mgr. Červené za odvedenou práci.

12) Ukliďme Česko – ukliďme společně Kaňk

OsV Kaňk se jako již v minulém roce zapojí do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Akce se koná 27.3.2021 se srazem účastníků v 9:00 hod. před radnicí. Pytle na odpadky jsou zajištěny, rukavice vlastní. Nutné je dodržování vládních opatření. Věříme v zapojení širší veřejnosti do této akce.                   20.3.2021                                                                                 Sepsal: Ing. Max Kubát

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment