Hodnocení činnosti OsV Kaňk za rok 2022

Osadní výbor Kaňk

———————————————-

Hodnocení činnosti Osadního výboru Kaňk za rok 2022 – část 1.

Vážení spoluobčané,

            předkládáme Vám k posouzení hodnocení činnosti OsV Kaňk za rok 2022. Protože některé podněty a řešené problémy byly poměrně složité a přesahovaly období roku 2022, jedná se o poměrně obsáhlý dokument. Z tohoto důvodu je hodnocení rozděleno na dvě části.

            Nejpalčivějším problémem Kaňku je bezesporu stav komunikací, chodníků, dešťové kanalizace a dopravní situace obecně. Hodnocení této oblasti je provedeno samostatně.

            Děkujeme Vám za spolupráci a zpětnou vazbu.

            V roce 2022 se OsV Kaňk sešel na pěti jednáních. Členství v OsV v tomto roce ukončila paní Jaroslava Veselá a Mgr. Radka Krejčí. Naopak se do práce v OsV zapojli Bc. Jan Čermák, Bc. Michal Hubrt a pan Adam Vančo. Ze všech jednání byly vypracovány zápisy, které jsou pravidelně zveřejňovány ve vitríně a na webových stránkách OsV a MěÚ. Stručné informace jsou i dle potřeby zveřejňovány na FB OsV.

            K vlastní činnosti:

1) Výroba a instalace označníků ulic a směrovek k více exponovaným místům

            Ve spolupráci s TO MěÚ byly vyrobeny a instalovány označníky ulic. Instalace se zdržela z důvodu posuzování všech míst navrhovaných pro umístění označníků DI PČR. DI nesouhlasil s umístěním označníků na jednom sloupu s jiným dopravním značením. Téměř všechny situační fotografie musely být proto vyhotoveny znovu. Označníky ulic byly instalovány cca ve dnech 10.2. – 28.2.2022. Celkem se jednalo o 64 ks označníků na 40 stanovištích na majetku Města Kutná Hora, především na sloupech VO. V několika případech jsou označníky umístěny na samostatných sloupcích. Spoluobčané byli požádáni o případné návrhy na změny v umístění označníků, resp. o návrhy na jejich doplnění. OsV byly doručeny dva návrhy, které TO MěÚ uznalo za oprávněné a byly vyřešeny.

            Směrovky k památným budovám a více exponovaným místům byly dle návrhu OsV instalovány v počtu 15 ks koncem května 2022. Od výroby a umístění orientačních plánů OsV upustil.

2) Zábradlí na přístupu k dětskému hřišti

            Na žádost občanů zajistil OsV prostřednictvím TO MěÚ úpravu přístupu vč. zábradlí k dětskému hřišti od ulice U Panské jámy. Zábradlí na přístupu k dětskému hřišti bylo instalováno 28.4.2022 vč. chodníku ze zámkové dlažby. Práce prováděly TS.

3) Zpracování investičního záměru veřejného osvětlení ke hřišti

            Na žádost TJ Sokol Kaňk zajistil OsV zpracování investičního záměru vybudování veřejného osvětlení z ulice Libenická ke hřišti a to ve dvou variatách:

a) přístup z ulice Libenická kolem celého hřiště až ke kabinám (500 m kabeláže, 14 světelných míst, náklad cca 850 tis. Kč bez DPH)

b) jen na okraj hřiště (cca poloviční rozsah, 7 světelných míst, náklad cca 400 tis. Kč bez DPH)

            Vzhledem k tomu, že jsou již z minula zpracovány projekty na VO pro více frekventované lokality v Kutné Hoře, není výstavba tohoto VO reálná ani v roce 2023. V rozpočtu Města na rok 2023 není s touto akcí počítáno.

4) Jednání zástupců OsV s vedením Města

            Dne 7.1.2022 se na žádost OsV uskutečnilo jednání zástupců OsV s vedením Města. Zápis z jednání je doposud zveřejněn na webových stránkách Osv, ze kterého vyjímáme:

– řešeny pokuty vybrané za překročení rychlosti v úsecích s instalací úsekového měření vč. Kaňku. Jejich celková výše a použití. Tyto údaje jak zpětně za rok 2021, tak i za rok 2022 se bude OsV snažit aktualizovat a zjistit.

– stav budovy bývalé radnice, havarijní stav přízemí vč. absence obchodu se základními potravinami. OsV konstatuje, že v r. 2022 nebyl splněn žádný požadavek OsV vznesený na tomto jednání řešící stav tohoto městského majetku, např. provedení prací zabraňující alespoň další zhoršování stavu budovy.

– stav komunikací na Kaňku. Tomuto bodu je věnována samostatná část  hodnocení roku 2022.

5) II. ročník participativního projektu Panuj Hoře!

            Po úspěchu OsV Kaňk v r. 2021, kdy se dle projektu vypracovaném OsV  podařilo získat 140 tis. Kč na nákup a obnovu herních prvků pro nejmenší děti na našem dětském hřišti, se OsV zúčastnil i II. ročníku.

Částka určená pro naši městskou část činila 90 tis. Kč pro rok 2022.  Protože OsV neobdržel i přes zveřejněnou žádost žádný návrh nebo podnět z řad obyvatel, bylo i po konzultaci s MěÚ rozhodnuto  ucházet se o tuto částku na nákup a instalaci dalších prvků na dětské hřiště. Tentokrát se jednalo o dva prvky pro dospělé a to o zařízení na procvičování chůze a jezdecké zařízení. Cvičení na těchto prvcích má za cíl zvyšovat pohyblivost dolních končetin, posilovat svaly horních a dolních končetin, pasu, spodní části břicha, hrudníku a zvýšit kapacitu srdce a plic.

            Zajištění všech podkladů, zpracování přihlášky a projektu se tedy opět ujal OsV, který v řádném termínu do 31.1.2022 projekt do soutěže přihlásil. Po posouzení a připomínkování jednotlivých návrhů projektovým týmem se ve druhém březnovém týdnu uskutečnilo v Rytířském sále MěÚ představení projektů jejich navrhovateli. Ze strany projektového týmu nebyly k návrhu OsV žádné připomínky a projekt týkající se instalace dvou cvičebních prvků pro dospělé na dětském hřišti na Kaňku paní Červená za OsV Kaňk úspěšně představila a obhájila.

O tom, které projekty zařazené do participativního projektu Panuj Hoře získají podporu, a rozdělí si jeden milion  korun vyčleněný z rozpočtu města mohli občané hlasovat prostřednictvím mobilního rozhlasu. Z každé městské části vždy vyhrává jeden projekt, který získá nejvíce hlasů.. Hlasování na podporu jednotlivých projektů bylo ukončeno 17.4.2022. Projekt na instalaci dvou cvičebních provků pro dospělé získal 55 hlasů a stal se tak vítězným projektem na Kaňku. Ze strany města byl proveden nákupu a zajištěna instalace dvou již předem vybraných cvičebních prvků.

6) Průjezd nákladních vozidel.

            Dramatický nárůst průjezdů nákladních vozidel a souprav přes Kaňk, který započal v únoru r. 2021, vzbudil nejen rozruch, ale zároveň i nastolil otázky, co je jeho příčinou. Zabývaly se jím komise RM, jak dopravní, tak životního prostředí. Zjišťováním některých dat byl na základě usnesení RM pověřen tajemník MěÚ. Správce komunikací porovnával a vyhodnocoval data z ostatních měřičů rychlosti. Jako příčina byla zvažována i různá dopravní omezení na okolních komunikacích – stavba obchvatu Církvice, uzavření komunikace Církvice  – Karlov, oprava silnice I. tř. Kolín – Čáslav i její zpoplatnění pro nákladní vozidla. Porovnáním všech zjištěných údajů se jako pravděpodobné jevilo, že měřič okamžité rychlosti na Kaňku špatně interpretuje data zařazení vozidel dle velikosti.

            V roce 2021 přejelo přes Kaňk obousměrně o cca 250 tis. vozidel méně než v r. 2020. I při menším počtu vozidel přejelo dle údajů z radaru o cca 85 tis. nákladních vozidel a souprav více než v r. 2020. Údaje o zvýšeném počtu nákladních vozidel a souprav se téměř přesně kryjí se spuštěním

úsekového měření. Před jeho instalací byl měřič okamžité rychlosti demontován a instalován na jiný sloup VO. Při této operaci nedošlo ke správnému seřízení a kalibraci radaru.

            Správce komunikací požádal provozovatele radaru o podrobnou analýzu zveřejňovaných dat, v případě pochybení o nápravu. I kdyby místo po celý minulý rok uváděných cca 700 – 750 nákladních vozidel a souprav denně se jednalo o cca 400 těchto vozidel denně, tak jako v minulých letech, pořád se jedná o příliš vysoký počet. Situaci řešil MěÚ s provozovatelem zařízení a podezření se ukázalo jako oprávněné. Data o průjezdech vozidel v r. 2022 se následně objevila až březnu a to za tři měsíce zpětně. Za prosinec 2021 byl uváděný počet počet nákladních vozidel stále vysoký, cca 604 vozidel/den. V lednu je uváděn stále vyšší  počet nákladních vozidel (531/den), v únoru však již jen 255/den. Tento počet byl potvrzen i dvoudenním nezávislým měřením odbornou firmou, která udává dvoudenní průměr 233 nákladních vozidel/den.

            Provozovatel měření své pochybení v dosud uváděném počtu nákladních vozidel uznal, uváděný počet byl dle něho více než trojnásobný. Jednalo se o nesprávně natočenou kameru u radaru okamžitého měření po jejím přemístění v souvislosti se sousedním úsekovým měřením. Vozidla typu dodávky se pak díky špatnému úhlu jevila delší a byla nesprávně zařazena do kategorie nákladních vozidel.

            Data o průjezdech vozidel jsou pravidelně evidována a zveřejňována na webových stránkách OsV. Jsou předávána i k dispozici MěÚ a to správci komunikací a Odboru dopravy.

7) Obnovení vodní plochy (rybníčku) na pozemku p.č. 240, k.ú. Kaňk a oprava odlehčení dešťové kanalizace

            Myšlenku na obnovení vodní plochy pronesl OsV Kaňk cca v září 2021 jako návrh na zmírnění následků způsobených vodou z přívalových dešťů při současné nedostatečné síti, kapacitě a stavu dešťové kanalizace v prostoru ulic a nemovitostí v okolí bývalé radnice. S tímto názorem vč. nabídky součinnosti OsV předběžně seznámil pracovníka TO MěÚ na podzim r. 2021 a koncem prosince r. 2021 byli s touto myšlenkou předběžně seznámeni i pracovníci vodoprávního úřadu RŽP při MěÚ.

            Záměr vč. náčrtu situace a fotodokumentace byl zpracován v průběhu ledna r.2022 a 1.2.2022 odeslán vedení Města, TO a RŽP.

Odlehčení dešťové kanalizace v hrázi bývalé vodní plochy zcela zničené při přívalových deštích v létě minulého roku bylo opraveno ve dnech 7.3. – 10.3.2022 vybudováním kanálové šachtice. Tato dešťová kanalizace pravděpodobně odvádí vodu z hlavní silnice (ulice Kolínská) v úseku od kruhového objezdu ke křižovatce ulic Kolínská a U Radnice. Tento úsek dešťové kanalizace je v majetku Města Kutná Hora. Průběh dalších větví dešťové kanalizace, tj. z ulice Jana Hejzelny a pokračování ulicí U Radnice není zcela jasný, kanálové vpusti jsou střídavě po obou stranách komunikací. Pro zjištění jejich  průběhu a stavu by byla nutná kamerová zkouška. Tato zkouška by byla nutná i v případě obnovování bývalé vodní plochy. Při opravě odlehčení byl OsV informován o zjišťování existence a průběhu inženýrských sítí v okolí bývalé vodní plochy. Jedná se o jeden z podkladů pro zadání studie o možnosti obnovení vodní plochy.

P. místostarosta Šnajdr přeposlal členům OsV „Materiál určený na 12. poradu vedení konanou dne 21.3.2022“ jehož přílohu tvoří „Návrh na řešení prostoru v lokalitě Kaňk, p.č. 240 – Retenční nádrž na pozemku p.č. 240 – zpracovaný projektovým ateliérem, autorizovanou projekční a inženýrskou společností v oboru vodohospodářské stavby.

Po seznámení se s uvedeným materiálem byla dne 15.5.2022 na FB OsV zveřejněna stručná anketa, kterou OsV občany požádal o krátké vyjádření k návrhu OsV na obnovu rybníčku.  Obyvatelé měli možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas se záměrem obnovy rybníčku. Žádost o účast v anketě byla rovněž zveřejněna ve skříňce před bývalou radnicí. Anketa byla anonymní a do jejího ukončení 24.5.2022 se jí prostřednictvím formuláře na FB zúčastnilo 50 obyvatel. Z nich se 44 obyvatel (88 %) vyslovilo pro obnovu rybníčku, 6 obyvatel (12 %) bylo proti. Další dva obyvatelé podpořili návrh ústně mimo formulář.

Jednání OsV týkající se podnětu obnovení vodní plochy se zůčastnila obyvatelka domu U Radnice č.p. 3, který poměrně těsně přiléhá k pozemku bývalé vodní plochy. Obyvatelka vyjádřila nesouhlas se záměrem odůvodněný tím, že nevěří v pravidelnou údržbu případně vzniklé vodní plochy a množstvím inženýrských sítí (především vodovodního potrubí), které mohou být při případné obnově vodní plochy poškozeny.

            Vedení Města uložilo usnesením č. PV /22/23/24 Odboru správy majetku předložit zápis OsV Kaňk komisi ŽP pro vyjádření se k bodu „Obnovení vodní plochy (rybníčku) na pozemku p.č. 240, k.ú. Kaňk“. Komise obdržela úkol dne 16.6.2022 s termínem vyjádření do 30.6.2022.

            Protože jednání komise pro ŽP se mělo uskutečnit až 5.9.2022, roseslal koordinátor komise p. Bc. Milan Šesták Dis. tento úkol členům komise mailem s žádostí o vyjádření. K záměru se vyjádřila polovina členů komise (čtyři z osmi), všechna vyjádření byla souhlasná. Z toho byl záměr v jednom případě doplněn o návrh zřízení dalších nádrží na doplňování vody v období sucha, příp. o svedení dešťové vody z okolních nemovitostí do rybníčku.

Dotaz na výsledek projednání vedením města po vyjádření Komise ŽP vznesl OsV na MěÚ dne 30.8.2022. Dotaz byl předán vedení města, které ho projednalo na poradě vedení dne 5.9.2022. Na základě tohoto projednání dalo vedení města pokyn Odboru správy majetku zjistit finanční náročnost této akce a možnosti jejího zajištění. Zjištěné informace bude Odbor správy majetku předávat vedení města. Dne 21.9.2022 vedení města uložilo usnesením č. PV/22/37/13 Technickému oddělení Odboru správy majetku dohledat materiály pro přípravu finanční náročnosti obnovení vodní plochy na Kaňku na základě zápisu OsV Kaňk. K datu vypracování hodnocení bez dalších informací.

8) Žádost o instalaci zrcadla

            Na podnět od obyvatel požádal OsV o prověření možnosti instalace zrcadla na výjezdu z ulice Nad Vinicí do ulice Macháčkova. Při pohledu doleva (směr Kaňk) brání výhledu ploty přezahrádek a pro zjištění provozu  v  Macháčkově ulici je nutno najet až za hranici křižovatky. Dopravní situaci komplikuje i skutečnost, že řidiči nerespektují povolenou rychlost 50 km/hod. především směrem na Sedlec. Zrcadlo by mohlo být umístěno na protějším sloupu VO. OsV rovněž doporučil projednat s PČR namátkové měření rychlosti.

            Prověřením možnosti instalace zrcadla byl vedením města pověřen Odbor správy majetku. Dne 12.10.2022 sdělila ing. Štolbová, vedoucí TO, výsledek prověření této možnosti: „Po prověření na místě samém prozatím jako správci komunikací neplánujeme umístění dopravního zrcadla. Po bezpečném najetí do místa, ze kterého má řidič přehled vlevo i vpravo, by nemělo docházet k nebezpečným situacím. Je však nutné uznat, že městská policie musí zvýšit dohled nad rychlostí jízdy vozidel projíždějících Macháčkovou ulicí, případně se nabízí do těchto míst umístit informativní radar aj., nákup radarů je plánován na rok 2023.“

            OsV pouze podotýká, že nákup informativních radarů byl doporučen komisí dopravní již v roce 2021, jejich nákup je do dnešního dne odkládán……….

9) Žádost občanů na zhotovení vývěsky u zastávky BUS „U kostela“ směrem na Kutnou Horu

Prioritně se jedná o informovanost především seniorů z „dolního“ Kaňku a konkrétně byl požadavek odůvodněn absencí informací o vypínání elektřiny.

OsV uvádí, že společnost ČEZ žádnou písemnou informaci v papírové formě již nezveřejňuje cca minimálně jeden rok. Pokud byly v minulosti tyto informace zveřejňovány papírovou formou, nejednalo se o umisťování do vitrín, ale informace byly lepeny na dvířka elektrických rozvaděčů, sloupy VO atd.

Informace o vypínání elektřiny jsou zveřejňovány pouze na webových stránkách společnosti ČEZ, příp. se mohou obyvatelé na těchto stránkách zaregistrovat a upozornění o přerušení dodávky elektřiny jim je zasíláno buď elektronicky nebo formou SMS.

Tento způsob předávání informací dnes využívá mnoho orgánů a orgnizací, bohužel pro seniory není tento způsob nejvhodnější.

Vývěsky MěÚ jsou na obou zastávkách BUS a slouží k předávání informací z MěÚ obyvatelům týkajících se především kontaminace půdy a vody způsobené středověkou hornickou činností. Pro informovanost obyvatel dnes slouží i městský rozhlas.

V případě, že některé důležité iformace získá OsV, nebo je o zveřejnění informací požádán, činí tak písemnou formou ve vývěsce u bývalé radnice, na FB a webových stránkách OsV.

Obecně OsV uvádí, že každá vitrína musí mít svého majitele (správce), který vlastní klíče a zodpovídá za zveřejněné informace. Takto má vitrínu např. TJ, Mozaika atd.

Dle výše uvedeného není dle názoru OsV ůčelné zřizovat další vitrínu dle požadavků obyvatel „dolního“ Kaňku.

V Kaňku 9.12.2022                                                               Ing. Max Kubát

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment