Komentář OsV Kaňk k projednávanému záměru výstavby obchvatu Kutné Hory ze den 6.4.2023

OSADNÍ VÝBOR KAŇK

—————————————————————————————————-

Veřejné projednávání záměru obchvat Kutné Hory dne 6.4.2023

(Stručný popis prezentace záměru a diskuze vč. vlastních úvah a komentářů)

1) Území vyčleněné pro příp. obchvat je zatím jen územní rezerva. V této fázi se jedná o prověření, zda bude území jako rezerva ponecháno, resp. zda v budoucnu bude výstavba obchvatu realizována. Pokud bude stavba obchvatu obyvateli, především dotčených obcí, odmítnuta, bude územní rezerva zrušena s tím, že v budoucnu nikdy (alespoň asi v této podobě) nebude obchvat Kutné Hory vybudován. Dle sdělení ŘSD není obchvat jejich prioritou, netrvají na něm, je mnoho jiných staveb, které mají realizovat.

            Obchvat by měl vést na silnici I/2 (tj. směr od Bečvár), na kterou by se měl obchvat   napojit mezi obcemi Přítoky a Miskovicemi, vést kolem Malého a Velkého Kuklíku a Grunty a pod Kaňkem se napojit na budoucí, nově vybudovanou křižovatkou na Skalce na silnici I/38 (směr Kolín – Čáslav).

            Při tomto veřejném projednání odmítl stavbu obchvatu starosta obce Miskovice vč. podrobného zdůvodnění a zároveň navrhl zkapacitnit silnici z Uhlířských Janovic a napojit ji na obchvat Kolína. Souhlasí s vyřešením křižovatky na Skalce. Stavbu obchvatu zpochybnil i starosta Červených Peček vč. zdůvodnění. Uvádí, že z důvodu nevyřešené křižovatky na Skalce (nemožnost odbočit doleva, kolony…) jezdí obyvatelé Kutné Hory do Kolína právě přes Červené Pečky.

            Zazněl názor, že se v podstatě nejedná ani tak o obchvat KH, jako o zlepšení dopravní obslužnosti mezi Prahou a Pardubicemi.

            Starosta Kutné Hory navrhl, aby se cca počátkem května konalo jednání se starosty dotčených obcí a rozhodnout, zda má být územní rezerva na příp. stavbu obchvatu ponechána.

Můj názor: O případné stavbě obchvatu v této podobě by měli rozhodnout občané všech dotčených obcí, tj. těch, přes jejichž katastrální území má obchvat vést, vč. občanů všech městských částí Kutné Hory. Nabízí se otázka místního referenda v dotčených obcích.

2) Prioritou KH jsou dle pana starosty

– zkapacitnění silnice I/38

– vyřešení křižovatky na Skalce

– zlepšit průjezd Kutnou Horou

Zkapacitnění silnice I/38: S tímto názorem je možno vyslovit souhlas. Na této silnici se tvoří kolony nejen o víkendu, ale i ve všedních dnech v obou směrech. Zkapacitnění by pravděpodobně spočívalo v rozšíření komunikace o další jízdní pruhy, pouze jeden jízdní pruh v každém směru je na silnici I. tř. málo.  Zkapacitnění I/38 nesouvisí se stavbou obchvatu, je možno jej realizovat samostatně.

Vyřešení křižovatky na Skalce: Ani tato stavba nesouvisí se stavbou obchvatu, rovněž je možno ji řešit samostatně. Až do nedávné doby bylo uvažováno se stavbou kruhového objezdu. Pro jeho stavbu se údajně nepodařilo odkoupit dostatek pozemků. Na pozemcích, které jsou pro stavbu k dispozici, by kruhový objezd neměl dostatečnou velikost pro více pruhů vč. pruhů odbočovacích, resp. připojovacích a vzhledem k množství vozidel na silnici I/38 by docházelo ke kolapsu dopravy a tvorbě kolon. Toto řešení by se tedy minulo účinkem.

            Další možností je pouhá úprava křižovatky, tj. vybudovat připojovací a odbočovací pruhy. Touto úpravou by došlo alespoň k částečnému zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti. Dle p. starosty KH by tuto úpravu bylo možno realizovat příští rok.

            Trvalým řešením by bylo vybudování mimoúrovňové křižovatky, se kterou je uvažováno při stavbě obchvatu KH. Její výstavba je ale možná samostatně bez vazby na stavbu obchvatu. Vybudování je však záležitost asi 6 – 7 let,  i když se jedná o myšlenku starou cca 25 – 30 let. Kromě vypracování kompletní projektové dokumentace je nutno při stavebním řízení vypořádat i veškeré střety zájmů, např. vypracování posudku vzhledem k poddolovanému území, vyřešit blízkost bývalého odkaliště Rudných dolů z hlediska stability a kontaminace a zajistit přeložku všech inženýrských sítí vedoucích podél komunikace I/38. Především se jedná o přeložku ropovodu, kterou je možno provést pouze při plánované odstávce. Odstávky jsou plánovány na rok 2024 (nereálné), pak na rok 2028 (nejbližší možná reálná) a rok 2032.

            Starosta KH se domnívá, že úpravou křižovatky na Skalce, resp. vybudováním nové mimoúrovňové křižovatky, dojde ke zvýšení množství vozidel projíždějících přes Kaňk. Vzhledem k nákladům vynaloženým především na stavbu nové křižovatky nebude pak možno počet vozidel projíždějících přes Kaňk omezovat.       

Osobně se domnívám, že zvýšení počtu vozidel by nemuselo být nijak vysoké, možná žádné. Zvýšit by se mohl počet vozidel jedoucích od Kutné Hory z důvodu méně problémového odbočení směrem na Kolín, která se dosud průjezdu vyhýbají – viz vyjádření starosty Červených Peček. Nebudou se tvořit kolony, provoz bude plynulejší a bezpečnější. Vozidla jedoucí od Kolína odbočují směrem na Kaňk bez problémů již nyní, pro ně se situace příliš nezmění.  Vozidla jedoucí od Čáslavi mají možnost odbočit na KH v Církvici, pokud je neodradí malý kruhový objezd po sjezdu z obchvatu Církvic, ne příliš vyhovující pro velká vozidla. Další možnost odbočení je v Malíně a to na silnici I. třídy. Záleží samozřejmě na dalším pokračování jízdy v KH a na navigaci ve vozidle. I tak si myslím, že rozumná regulace průjezdu nákladních vozidel by měla být již nyní, např. omezit jízdu vozidel od určité tonáže. To umožňuje zákon č. 13/1997 Sb., §5, odst. 2 (zákon o pozemních komunikacích). Komunikace přes Kaňk jsou silnice III. tř., které jsou určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Zlepšit průjezd Kutnou Horou:

            V diskuzi několikrát zaznělo, že KH žádný obchvat nepotřebuje. Dle některých názorů stačí obchvat kolem Církvic, který funkci obchvatu KH plní, příp., že od Bečvár se jedná o místní dopravu, která prakticky veškerá míří do KH. Názor může mít samozřejmě každý svůj.

            Je však dobré si uvědomit, že do KH míří několik komunikací různých tříd a že těmito komunikacemi není prakticky možno KH objet, pokud cíl cesty v KH není. Jedná se o komunikace

– I. třídy č. I/2 od Bečvár, která vede přes KH do Malína a Nových Dvorů

– III. třídy, která vede z komunikace I. třídy I/38 od Skalky přes Kaňk a dále směr Sedlec a směr KH Hlouška

– III. třídy z Církvice na Karlov (ulice Čáslavská)

– směr od Bykáně na Karlov

– ulice Česká (směr na Hořany), ulice Gruntecká (směr na Gruntu)

Všechny uvedené komunikace jsou samozřejmě obousměrné.

            Na všech většině komunikacích je umístěno měření rychlosti a předpokládám, že na všech instalovaných měřičích je možno zjistit počet projíždějících vozidel v členění osobní, dodávky, nákladní a soupravy a to v obou směrech. Takto je již několik let sledován počet vozidel projíždějících přes Kaňk. Jistě existují matematické a statistické metody, kterými je možno vyhodnotit počet vozidel, která mají za cíl KH a která KH pouze projíždí a kterým směrem. Tato data by mohla sloužit jako podklad pro další rozhodování o nutnosti nebo odmítnutí obchvatu. Tím není myšlen obchvat v navrhované podobě dle územní rezervy!!!!   Navrhovaný obchvat „řeší“ pouze objezd KH z jednoho směru a pravděpodobně se asi ani nejedná o nejvíce frekventovanou komunikaci. Právě na to by mohlo dát odpověď vyhodnocení údajů o počtu vozidel z jednotlivých měřičů rychlosti.  

            Vhodné by bylo zamyslet se nad vybudováním   samostatné komunikace do průmyslové zóny Karlov směrem od Církvice. O této možnosti se již několik let diskutuje. I tento návrh byl v diskuzi při prezentaci obchvatu zmíněn.

            Vhodné by bylo si rovněž uvědomit, že nejen Kaňk, ale prakticky celé centrum KH vč. některých okrajových částí je poddolovaným územím. Na tuto skutečnost by rovněž měl být brán zřetel. Jakákoliv doprava přes poddolované území se může dříve nebo později negativně projevit.

3) Informovanost obyvatel o plánovaném obchvatu

            Stížnost na malou informovanost zazněla v diskuzi. Dá se souhlasit se starostou Miskovic, že obyvatelé se obecně málo zajímají o dění na radnici. Na druhou stranu se domnívám, že práce radnice by měla být více prezentována. Ne každý má tolik času a možností si informace z radnice soustavně vyhledávat.

            Stížnost na malou informovanost byla cílena především na skutečnost, že dosud nikdo nejednal s majiteli pozemků, přes které by případný obchvat měl vést. Na to mají majitelé pozemků samozřejmě plné právo, přesto zastávám názor, že v této fázi je to poněkud předčasné. Každá stavba má své zákonitosti a posloupnosti jednotlivých bodů dle příslušné legislativy, které je nutno dodržet. Seznámení obyvatel s jednotlivými fázemi považuji za legitimní požadavek. Pokud bude o stavbě obchvatu rozhodnuto, měl by investor zveřejnit jednotlivé kroky celého procesu (např. studie, jednotlivé stupně projektu) vč. předpokládaného termínu  jejich předložení a orgánů a organizací, které se v této fázi k dokumentaci vyjadřují (např. MŽP, obce, KÚ, referáty ŽP…) a kdo ji schvaluje až po fázi jednání investora s majiteli pozemků.

18.4.2023

                                                                                                          Ing. Max Kubát

                                                                                                             OsV Kaňk   

Úvodní fotografie – zdroj: Svoboda.info

Jana Červená

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment